Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.anjeli-liecenie-vestenie.sk (ďalej len „e-shop“ ANGEL´S THERAPY;).

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

II. Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu: Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S THERAPY, Tomášikova 12570/50A, 831 03, Bratislava – Nové Mesto
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
 3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
 4. Službou sa rozumejú všetky služby uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mailová správa obsahujúce informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru/služieb z ponuky obchodu, spracované systémom obchodu.

III. Objednanie tovaru

 1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom.
 2. Pri objednávke tovaru/ služby kupujúci vyplní povinné polia vo formulári nákupného košíka, inak nie je možné objednávku potvrdiť. Pri objednávke e-mailom je kupujúci rovnako povinný uviesť v správe potrebné údaje. Objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky/služby a to:

a) meno a priezvisko, úplná adresa (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)

b) e-mailová adresa kupujúceho (slúži na komunikáciu s kupujúcim)

c) telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)

d) spôsob platby (resp. doručenia)

 1. V jednotlivých prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na potvrdenie objednávky e-mailom alebo telefonicky.
 2. Dodacia lehota – je maximálne 35 pracovných dní. Akonáhle nebude tovar/služba vyexpedovaný/vybavená do 14 kalendárnych dní, bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. a) Pokiaľ objednaný tovar nie je na sklade, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo v špecifických prípadoch zrušiť objednávku alebo jej časť.
 4. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.anjeli-liecenie-vestenie.sk sú záväzné. Odkliknutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 5. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára ANGEL´S THERAPY potvrdzujete, že ste oboznámení „s podmienkami ochrany osobných údajov“ a že ich v celom rozsahu prijímate a Váš súhlas, ktorý týmto zaškrknutím políčka poskytujete je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu, Vás ako dotknutej osoby i „so spracúvaním osobných údajov“, ktoré sa Vás týkajú.
 6. K vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru/ uskutočnením služby kupujúcim.

IV. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

2.1 V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

2.2 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní. Tovar nebol opakovane dodaný dodávateľom/výrobcom tovaru.

2.3 V prípade objednávky/služby „Tarot“, ak sa preukáže, že kupujúci, objednávateľ služby nedosiahol vek plnoletosti, čiže vek 18 rokov.

V. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave i balení so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.
 3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady .
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

VI. Ceny tovaru

 1. Ceny tovarov/služieb sú udané pri každom výrobku/službe v e-shope EUR / € s DPH. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
 2. Prevádzkovateľ má právo ceny v e-shope aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod., aj bez upozornenia.
 3. Vyhradzujeme si udeliť percentuálne zľavy v ľubovoľnej výške.
 4. Zľavy môžu byť kedykoľvek zrušené a nie je možné si ich spätne nárokovať.
 5. Akonáhle si zákazník vytvorí objednávku so zľavou, táto objednávka mu bude vyfaktúrovaná so zľavou.
 6. Pokiaľ si zákazník po skončení akcie tovar neprevezme, nebude možné opätovne vyexpedovať túto objednávku s tou istou zľavou po skončení akcie.

VII. Spôsob platby a poplatky

 1. Platba za tovar/službu sa uskutočňuje podľa výberu kupujúceho:

a) platba pri doručení Slovenskou poštou – „Dobierkou“ poplatok – 1,00€,

b) Platba bankovým prevodom na náš účet číslo: SK3611000000008017097968, SWIFT TATRSKBX vedený v RAIFFEISEN BANK, Bratislava poplatok – 0,00€, ktorý je uvedený v e-mailovej správe potvrdzujúcej spracovanie objednávky. Pri platbe uvedie kupujúci ako variabilný symbol číslo (zálohovej) faktúry uvedené taktiež v potvrdzujúcej správe. V deň pripísania peňazí na účet objednávku vyexpedujeme/ dohodneme si presný termín uskutočnenia služby.

c) Platba prostredníctvom služby PayPal poplatok – 1,00€. Objednávka je v tomto prípade uhradená okamžite a tovar expedovaný ešte v ten istý, alebo nasledujúci pracovný deň (za predpokladu dostupnosti na našom sklade), dohodneme si presný termín uskutočnenia služby.

 1. Kupujúci dostáva v zásielke spolu s tovarom faktúru ako daňový doklad, ktorý je zároveň potrebné predložiť v prípade reklamácie.

VIII. Dodanie tovaru, poštovné a balné

Na doručenie objednaného tovaru štandardne predávajúci používa Slovenskú poštu. Vďaka množstevným zľavám môže kupujúci ušetriť na poštovnom.

 1. Objednaný tovar predávajúci zašle poštou ako dobierku pre SR.
 2. Náklady na poštovné a balné hradí okrem špeciálnych prípadov kupujúci:

a) Slovenská pošta – doručenie do 1 – 2 dní od expedície.

 • DOBIERKA – Balík – Doporučený list do 1kg na poštu Doručené do 2 dní  – 4,30 € + 0,50€ balné – 4,80€
 • DOBIERKA – Balík do 10kg na adresu Doručené do 2 dní –  6,20 € + 0,50€ balné – 6,70€
 • PRI ZAPLATENÍ VOPRED NA ÚČET – Balík na poštu Doručené do 2 dní  – 3,70 € + 0,50€ balné – 4,20€

b) Osobný odber – kupujúci má možnosť si osobne prevziať tovar na adrese sídla predávajúceho, avšak je to možné len za predpokladu úhrady kúpnej ceny vopred prevodom na účet predávajúceho.

*Cena 0,00€ poštovné + 1,00€ balné – cena celkom 1,00€

c) Kuriérska služba – v prípade želania kupujúceho zabezpečí predávajúci dodanie tovaru niektorou z kuriérskych spoločností. Manipulačný poplatok bude kupujúcemu účtovaný podľa taríf kuriérskej služby.

 1. Pri objednávke v hodnote nad 50 Eur Vám poskytneme 100% zľavu z ceny dopravy a dopravu na území Slovenskej republiky máte zdarma. Zľava z ceny dopravy sa nevzťahuje na zľavnené a akciové ponuky.
 2. Radi Vám tovar dodáme aj do zahraničia. Pokiaľ nie je cena prepravy do Vašej krajiny uvedená v objednávkovom formulári, kontaktujte nás prosím na anjeli-liecenie-vestenie(zavináč)gmail.com a my Vám potvrdíme presnú cenu dopravy.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 5. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho dopravca je povinný predať tovar kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

IX. Storno/výmenný/reklamačný formulár

 1. Kupujúci je povinný vyplniť STORNO/VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝ FORMULÁR (ďalej len „Formulár”, ktorý získate kliknutím tu) v nasledujúcich prípadoch (otvoríte po kliknutí):

1.1 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy. Pokiaľ vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy.

1.2 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal

V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, kupujúci má právo vrátiť tovar predávajúcemu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

1.3 Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru

Bližšie podmienky sú upravené v článku 10. týchto VOP a v Reklamačnom poriadku predávajúceho uverejnených na ANGEL´S THERAPY

 1. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

2.1 Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

2.2 Adresa miesta, kam bol tovar dodaný;

2.3 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;

2.4 Číslo elektronickej objednávky;

2.5 Dátum vystavenia elektronickej objednávky;

2.6 Dátum prevzatia tovaru kupujúcim;

2.7 Popis tovaru, ktorý kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru;

2.8 Názov a číslo bankového účtu kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;

2.9 Dátum a podpis kupujúceho.

 1. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady”), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.
 2. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
 3. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.
 4. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 5. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 6. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.

X. Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na ANGEL´S THERAPY

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 3. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. 05. 2018.