Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

1. SME   ANGEL´S  THERAPY

1.1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S  THERAPY , IČO: 45607311, so sídlom Tomášikova 12570/50A, 831 03 BRATISLAVA, (ďalej len „ANGEL´S THERAPY“) upravujú zásady spracovania osobných údajov pre návštevníkov webových stránok www.anjeli-liecenie-vestenie.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich kupujúcich užívateľov (ďalej len “užívateľ“) ANGEL´S  THERAPY, ktorí uskutočnia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „kupujúci“).

1.2. Mgr. Janka Angel Payer – ANGEL´S  THERAPY (ďalej len „ANGEL´S  THERAPY“) vystupuje pri spracovaní osobných údajov ako prevádzkovateľ – správca, osobné údaje slúžia výlučne pre účely predávajúceho a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú poskytované iba informácie nevyhnutné pre prepravu tovaru kupujúcim.

1.3. ANGEL´S  THERAPY pre ochranu osobných údajov je prevádzkovateľ – správcom: Mgr. Janka Angel Payeranjeli.liecenie.vestenie@gmail.com, +421 918 830 622.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté kupujúcimi. Na ANGEL´S  THERAPY spracúvame osobné údaje o kupujúcich. Spracúvame osobné údaje, ktoré nám ako kupujúci sami poskytnete pri vytvorení Vašej objednávky v našom E-shope ANGEL´S  THERAPY.

2.2.  Tieto údaje zahŕňajú Vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo,  ale i e-mailovú adresu. Máte možnosť uviesť i  iné údaje, ako napríklad inú – náhradnú adresu doručenia.

2.3. Údaje z FACEBOOKU. Ak pre nákup využijete sociálnu sieť FACEBOOK, umožníte ANGEL´S THERAPY prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na FACEBOOKU je Vaše meno a priezvisko alebo prezývka, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

2.4. V ANGEL´S  THERAPY sa neregistrujete, vytvoríte si objednávku a nakúpite.

2.5. ANGEL´S THERAPY nezbiera ani inak nespracúva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr.: údaje o Vašom zdravotnom stave, vierovyznaní a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, čiže na plnenie zmluvy medzi ANGEL´S THERAPY a Vami ako kupujúcim podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Využívame Vaše meno a priezvisko, smerové číslo, adresu, e-mail a telefónne číslo, ktoré nám Vy poskytnete. Spracovanie týchto údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa celého procesu a to, od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak nám údaje nie sú poskytnuté,  nemôže ANGEL´S THERAPY zmluvu s Vami uzavrieť, alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

3.2.  V prípade nutnosti kontaktovať Vás, napríklad ak sa Vami vybraný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, Vás  ANGEL´S THERAPY informuje o takejto skutočnosti najčastejšie formou e-mailu, telefonicky alebo príležitostne SMS správou.

Kupujúcich, ktorí po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na ANGEL´S THERAPY vyplnia kontaktné údaje, môžeme v prípade potreby informovať tak, ako je uvedené v bode 3.2 na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania e-mailu na : anjeli.liecenie.vestenie@gmail.com.

3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

3.4.Upozorňujeme, že objednávku na ANGEL´S THERAPY môžu vykonávať iba osoby staršie ako 18 rokov.

3.5 COOKIES

Náš eshop s cieľom poskytovať bezproblémové fungovanie stránok ukladá na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax prakticky všetkých webových lokalít. Vďaka súborom cookies si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich nastaveniach stránok, krokoch a preferenciách (ako sú napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri ďalšej návšteve lokality resp. prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookies môžete zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia správne fungovať. Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

4. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

4.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané ANGEL´S THERAPY. K Vašim osobným údajom má prístup jedine prevádzkovateľ – správca Mgr. Janka Angel Payer, ktorá je zaviazaná k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení spolupráce s ANGEL´S THERAPY.

4.2. ANGEL´S THERAPY ďalej ako prevádzkovateľ – správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre ANGEL´S THERAPY na účely a spôsobom, ktoré ANGEL´S THERAPY stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktoré ANGEL´S THERAPY využíva, patria:

Prepravná spoločnosť :

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,    IČO: 36 631 124

Poskytovateľ virtuálneho priestoru pre E-shop a WEB: WEDOS Internet, a.s.,   Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika

          Google LLC (nástroje pre on-line marketing)

          Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

5. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

5.1. ANGEL´S THERAPY spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona ANGEL´S THERAPY následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

5.2. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

5.3. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva ANGEL´S THERAPY iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na ANGEL´S THERAPY vzťahujú.

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

6.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na ANGEL´S THERAPY a požadovať:

  Za podmienok stanovených v GDPR máte

            6.1.1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

            6.1.2. právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

            6.1.3. právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý)   podľa čl.   17 GDPR.

            6.1.4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

            6.1.5. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

            6.1.6. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. BEZPEČNOSŤ

7.1. ANGEL´S THERAPY dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). ANGEL´S THERAPY kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

7.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany ANGEL´S THERAPY pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

8. KONTAKT

8.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na ANGEL´S THERAPY emailom na adresu anjeli.liecenie.vestenie@gmail.com, alebo na telefónnom čísle +421 918 830 622.

9. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Podľa Nariadenia GDPR, súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri návšteve internetového webového sídla, zvolenie technických nastavení služieb informačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov. Mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel alebo účely.

9.1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára ANGEL´S THERAPY potvrdzujete, že ste oboznámení „s podmienkami ochrany osobných údajov“ a že ich v celom rozsahu prijímate, Váš súhlas, ktorý týmto zaškrknutím políčka  poskytujete je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu, Vás ako dotknutej osoby i „so spracúvaním osobných údajov“, ktoré sa Vás týkajú.

9.2. Prevádzkovateľ ANGEL´S THERAPY je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach www.anjeli-liecenie-vestenie.sk a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25.05. 2018.

Registračné číslo pridelené ÚRADOM NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 1513179

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.anjeli-liecenie-vestenie.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí odkliknutím pred odoslaním objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

S prianím pekného dňa Vaša  ANGEL´S  ANGIE